Home
Jesus Redeems Ministry

Subscribe MaiilingList

,NaR tpLtpf;fpwhh; - Vg;uy; 2006

Tamil Font

| B^uP uzu Bsh ¸Q. B AP B^uP C. , Ph a\ڰ, n a\ڰ uUQ UPzu C AvPPU Pn iQx.

Pn, Bsh |US zvUS B^u[P Cx Gߣu, Au B^u[P Gi U Px? Gߣu AP AԯvUQP.

uh zuQ u \[ PU PکP ]USx,u |US zvUS B^u[P AԢx P i! uh zuUSU Ṛi x B^u[Pͨ U P i!

G u uh I_zvߣi E[P S... {US. . 4:19.

Pzu B^u I_zuz u; Auh A uU Tmh. }v. 10:22.

HPzv E u\zv Į, } Pmka\ P B^vUPĮ, Pzu EUSz ux | UQ\Q zuz vӨ; } A|P vPUSU PhPk, } Ph [Pv. E.28:12.

|h PzuQ C_ Qx Q AԢvUQպP; A I_x, }[P Ah uzvzv I_PSiUS, E[P {zu uzv. 2

[P; Bsh | S {UP ¸Q. | B^vzx, Ph PkUQPP ¸Q. |h uzvzu , I_ PUP C_ uzv.

Bsh C_ PkUS { B^uzu U P _][P! Pzu E[P uzvzu B^v G _][P! E[P Ph a\ , E[PU Ph PkUQPP G _][P!

_]zu zv ux; u h zuUSU Ṛi sk. Ṛi xu Aئu[PU Pn i.

Pk[P

Pk[P, Ax E[PUS PkUPk; AUQU SUQa \x ʮi | A͢x, E[P i kP; }[P Gu A AUQպP Au A E[PUS AUPk... UP 6:38.

\ G u u u \Pzv CĮ, P |أx | Cu. Ax Pzu u [PUSa \ i AP P[Pa \. Ax A ux \ P G u?

Pzu \ |UQ:

C zv GUSU PoUPU Pski APUSa \; ڨ E\Pzxh Pk G Ahzv GUSU PoUP [SúPP. G (z. 25:1,2).

H Pzu PoUP Psk a \Q? A I_ u, Au {Į Pzuhx. β, ݮ Pzuhx. u Fȯzv ua \vUP A I_ u. G, |hzv PoUP Psk a \U Pn G?

| Pku zxzu Pzu | B^vUP i! | B^vu PP PkUSia \Q!

GUS J \Puz u. A u Bzux, Su |UPzv uu \. US, \US \P CUS. a\zuU Pn i . x FȯP UP u, APUSU PoUP PkUP iui x.

u FȯPUSUTh PoUP PkUP i! G uڨ k. CuPP Bshhzv zuz uk zu. Ax Bsh, ux } Pk. | E B^ v G.

Bsh zu _]zx, uhzv EuU PoUPP FȯPUSU Pkzu. Bsh C B^vUP Bzu.

u Q; mP Q P; Pzuh B^u Q; u֮ I PoUPPU Pkzu. Pzu B^vzu; zvS zu PoUPPU Pkzu. Pzu Cݮ B^vzu; zvS C u, u G; Cx z vS zuu PoUPPU PkUQ G.

[P, PkUPU PkUPU Pzu B^vzx P so. }[PЮ PzuUP Pk[P, { B^uzuU PsP.

Bsh AԢvUQ | SӢu m\ u\ Pzux Pmh PzuUSU PkUP sk. Aux | zv zv J BshUSU PkUP sk.

...u\P G PzuUS Ex; Ax PzuUS _zux. (. 27:30) G uh zu \Qx.

PzuUS Eu | PzuUSU Pkzx h sk. Axu Pzu | B^vUP i. | PkUPu m\zv Ax |USa \Q k.

CuU Szx u \Qu [P:

u g]UP? }[P G g]UQպP. Gv E g]zu GQպP? u\Pz v PoUPPξu.

}[P \UPmhP; zuQ }[P G G g]zwP.

G Bzv BP EshU Siz u\P[P sh\ Psk [P; Ax | zv PoPz vӢx, Ch[P Smk E[P B^uzu UPmh Av G a \vzx [P G \P Pzu \Q. Q 3:8&10.

u\ PzuU PzuUSU PkUPu iu APh UP, uU Pzv \ PnkQx. BPu Sk[P Ph a\ڲ, u C. Gx n a\P mi PnkQx.

E[P mi n a\ B^u EshP sk, u\ Pz uU PzuUSU Pk[P. Aux E[P zv zv JU PzuUSU Pk[P.

GUS J \Puz u. G[P QzvS AQ J ] Qzua \uP. \ڨ mhnzv u \QP. J \, Bsh uUSa \u Aئuzua \U Psi uP. ] BskPUS ߣP Ch uP 500 U Pkzx, Cu zx u \x zxU P GP.

500 zx G ¯ \ i? J Ph hPUSU Th GkUP ix. PhUSz u J U Th [P ix. Cua \Pu Au 500 C_ uzv zx; Bsh, Ghzv Cx Cu, Cu zx } G B^vUP i. } G B^v. Eh va\US, Cu u\zvS | B^u G zu.

Bsh ¯zvP J z vӢu. Bsh uUSU PkUQ zv zv JU Pzuh FȯzvSU PkUP Bzu. Bsh B^vzu. ]u BUPmh ¯zu u P B^vzu. \ڰ BUP mh u; [PѺ, Iuz, , PPzu, h G Cv x Q mhx.

Cu B^uzvSU Pnzu A P \P. Bsh u B^vUP B^vUP, u\ PzuU PzuU P Qa]k Pkzx uP. Cx uu֮ Csh m\ u\ PU PoUP PkuPU TP.

Cx zv, ڛ Fȯ[ Pz u[SQP. Bu Q[ P B PmiU PkUQP.

Ci PzuUSUP ڨPU PkUPU PkUPU Pzu AP B^ vzx u P so.

u\ PzuU PoUPPU PzuUSU PkUSx, zv PoPz vӢx Ch[P Smk B^ v G Bsh \ zu Gzu Esu [P! }[PЮ u\ PzuU PzuUP PkzxU Pzuh B^uzua \vzx [P!

BP Eu uUS G Ծ u\ P Pkzuߒ G _zu uP \Qx (Bv. 14:20).

BP, BPU Pzu \P P[ Pξ B^vzu (Bv. 24:1).

UP uUS J֪u \zv Pzuhzv USx, u GUSz u GԾ EUSz u\ P \zx G \ zu soU Psh (Bv. 28:22).

BP Pzu UP B^vzx P so.

BP u, UP u, C |h u! | Ai B^v. uUSU PkUQv Es | |hx PЮx, uh B^uzu CǢx x zv; Ax |US \zuUThU Psk (Q 3:8,9).

BP, uUSU Pkv Es P |hx P[P.

\ڰ Skzu GUSz u. Pn, C \un J P۰ \Q P. \ͮ uh Au C_ uzv zx, C \x ᤨ P. zx izux u\ PzuU PzuUP Eh zx P. v nzu zx Skz uUPP ߣkzxP.

Pzu CP B^vzx Ezv. \uP J { [PU Q \u. Pg\U Pzv Au Chzv \uP k Pmh Pzu Eu \u. PU Pzu B^vzu. C CP UP nU Ph Cui Pzu B^u P |hzxu UQ!

E[PUS Pzu Cia \. E[P n a\, Ph a\ . Pzuh zuߣi u\ PU PoUP Pk[P. Pzu u \ i Ch[P Smk B^ v!

Aئu[P Gv[P

| Bshh zu _ ]zx, Auߣi \h | AoUS x Bshh zuߣi Aئu[PͲ, B^u[PͲ GvUP sk. | Aئu[P GvUS xu _\zu ΨkzxQ.

Pk[P, Ax E[PUS PkUPk; AUQU SUQa \x ʮi | A͢x, E[P i kP;... (UP 6:38) G \ C_.

| PkUSx, AUQU SUQa \x ʮi Bsh |USU PkUQ Gߣu C_ \UQ. Ai, C_ \ڣi |US PkUPk G GvUP sk. Axu _\!

BshUS | PkUQu Bsh h[PP |USz u G GvUPU Thx. | Gvzx BshUSU PkUPU Thx G \kuU PmiUQ.

|ݮ Aizu {zu. C_ |UPP u uvUQ, | AUSU PkUQ PoUP Gzv! Ahzv [Q AUSU PkUQ! BP A u G GvzxU PkUPU Thx Gu |ݮ Gso u.

B h[PUS ߣP, J \zv , Bsh Cu \zv Azuzu GUS [P so.

uUP mPa _x \ أ \Q J \Pu J Ga \vzx UP u. mP H Cia _x \ P sk? J Ph hPUS Gkzx ¯ \? G Pmh. Ph uS x n \v C G zuzuk T.

zx izux 50 PoUP P G Pzv Pkzu. | Au U Pshx, UP 6:38 \z ua \, AUPP USi B¯ H. BP Au \Puk ].

GuPP, G _\zuk CuU PoUPU PkUQպP? G. Bsh Pkzu B^uzvx CuU PoUP Ah FȯzvPPU PkUQ. Au G.

CuU PoUP G _\zuk PkUQպP? G Pmhx, Ai | GxĮ {zxU Pk v G.

Ax UP 6:38 \zu AUS ]zx, C_ \ڣi | Pku A |US h[PPz vz u Gߣu _]UQպP? G. Bsh zu _]UQ G.

}[P FȯzvP Pkzu Cu 50 C_ \ڣi h[PP E[PUSz vz u Gߣu _]UQպP? G Pmhx, ]UP Bzu. Cx |, Pzu |USz vz u G Gsnzuk Pkzuv. G, C_ \ zu _]UQ G.

|ݮ UP 6:38 \zu ]zx, Cuߣi Bsh! Cu \Pu Pkzuu } h[PPz vz u QuPP EUS uzv! G zx Aݨ. ] |mP Pzx Cua \Pu Gڨ UP u. }[P \ڣi G UP J Aئu |hux G.

] |mPUS ߣP G Gڨ UP u. A PĮ Pg\zuڕ. |[P C PhkQ G ux J \ PhPUTh Pkzx Eu \ mh. Aimh 15,000 Ghzv Pkzx, Cu zx ¯ \[P. Cu nzu GUSz vU PkUP sh! G \ mk .

GUS Ba\! Gi G x C nzu GUSU Pkzu? Cx Bsh \u Aئu! Pk[P, Ax E[PUS PkUPk; (UP 6:38) G C_ zuߣi Cx |hux. | Pzuh FȯzvS 50 u Pkzu. Pzu Au GUS 15,000 Pz vU Pkzu G Qa]k \.

Au Su |ݮ Cu \zu _]zx PkUP Bzu, Bsh G S B^vzxU Psh CUQ.

BP Gvk Pkx u, | Gvk PkUSx, C_ zu _]zxU PkUQ. Bsh Au _\zuU Pڨkzv | B^vUQ.

Cuzu | PzuUP PkU Qu {zv uUS uUS JP u \ڮ \Qx:

...]P uUQ ]P A֨, P uUQ P A֨.

A \ک, Pmh , u v {zui PkUPU Ph; E\PU PkUQhzv u UQ. 2 P. 9:6,7.

| {zv u uUSx Ah Gvzxzu uUQ. Ah GvUP x u uP? AuuPzu | Pzu USU PkUSx Gvk PkUP sk.

\UP, ڛ FȯzvP, _\ FȯzvP, GuP Pkz u }[P PzuUSzu PkUQպP. PzuUP }[P PkUQu Pzu E[PUSz vz u.

| uUQu h h[S Ah \Q. J h | uzu J h Ah \v. J h | uzu, si siP Ah \Q. Aizu, | PzuUSU PkUQuU Pzu h[PP |USz vz uQ.

\ |mP, | Pmi Q u h ThzvP PkUQ u P Gv Piu[P CuSa \m]PP CUQx. }[PЮ u \zv B^u[P AԢx PЮi ] Piu[P C[P ΰkQ.

Ph a\ ԯx!

uh Th oU P Pzu Hmk .300/& Aݨu. Aݨ Au uzv GUQu . 30,000/& Ph AhUSi Pzu Q \u. & \, ͨͯ.

vn P zux!

Gh \PuUS vnU P PTh Cu `{, uh ThU Pmkz vmhzvS . 300/& PoUP Aݨ. A| G \PuUS vnU P PTi ux. CuQh vnU PzvP P Ix \Th Qhx. Pzu AئuP |P, n, Azx \zx .3,50,000/& ua \vzx, vn ]ӨP |hUP Q \u. & u, Si.

\u mhz uu!

h[PP J Si\ mi hPUSU Six u. U P[P k PĮ JS. C |[P u, kUP Ch JPu Ch zx |ݮ, G 5 PЮ { Psh. ] \[ P xUP miS x k. Cu { \ uP J k si Pzuhzv zx, zu \x, uh ThU Pmkڨ oUPP uu֮ . 20u Aݨ. Pzu zuU Pmk, uh Th Pmi iuS \uP | J mh GUSz uu. & Gu, [PUSa].

Ph a\, Ph[P wux!

Skzv AP kP, Ph a\, Ph[P. GUP Gx Qhx. J \Th J x P u[Px. C_ kUQ zvUPa \m] P ¸ izx, GUS Bsh Aئu \ m h? G PĮ A. Cimh Su Ph `{ uh ThU Pmkڨ oUPP .300/& Aݨ mk, Cۯx G Ph }[S? G vڢu֮ zv u |UQU Pspk Pzvu.

| iu AS, | | Bsh GUS Aئu \u. | Aݨx .300/&. B G u GUSU Pkzuu . 3 m\. uhx uh Th oUSU PoUP Aݨ Q. G Ph[P wĮ, Ph a\ Į Pzu Eu \u. & C_ , a\mi, (P).

Cx Hͩ \m]U Piu[P x PshUQx. Pk[P, Ax E[PUS PkUPk; (UP 6:38) G C_ zu Gzu Esu [P!

| PzuUP PkuU Pzu |USz u B^uP vU PkUQ. h[PPU PkUQ.

BP | uUSU Pkzx, _ \zuk Aئu[P GvUP sk, Ax Aئu[PU PsP.

nzu zv; |h |zu, EǨ, uxP, AUTh PzuUP PkUP. Pzu Au H |zv B^uPz vz u.

Gi PkUP sk?

uUSU PkUQv \m] J \U Szx uzv ]UQ.

...UPuۯ |mka \PUSz u Azu Q E[PUS AUQ.

AP Su Ezvzv \vU PkP, Pi uzvhP x, u[P n \uzv Su EuzxU PkzuP.

AP u[P voUSz uUP uPĮ, u[P voUS g] PkUP, u[P xPuPߣuS | \m]UQ.

... |[P {zuizv Ph, uh ]zuzv ߦ u[Pzu PzuUS, ߦ G[PU S JUPkzuP. 2 P. 8:1&3,5.

Cu u \[Pz vz v ]zx uP AԢx P[P.

}[P PzuUSU PoUP PkUS ߣP, ux E[PU PzuUS JU PkUP sk. E[P BshUS JU PkUP zv ̢x Psk u\ P, PoUPP G G Pkzu }[P B^uzu U P ix.

Gk AߦPx PoUP Pkzuu Bsh AuU PoUP A[RP.

C_ \ zu [P:

...} hzvhzv E PoUP a \zu x, E E \PuUSU S Esh A[P {T Q, A[Pu hzv E PoUP zxmk , ߦ E \Puh JQ, ߦ x E PoUPa \zx. (z. 5:23,24) G C_ \UQ.

Bsh E[P PoUP A[RPzx, E[P B^vUP sk, }[P PUS, P\US Ch PkUPui k \uکUP sk.

Akzx, PzuUSU PoUP PkUS x Euzx PkUP sk. ]zuڮ soU PkUPU Thx. | Gu A PkUQ Au Au Pzu B^vUP i.

n \uzuh PkUP sk. ֕zxU Psk, sh ֨ h PkUPU Thx. PzuUSU PkUQ! G Qa]k PkUP sk. A \ک, Pmh , u v {zui PkU PUPh; E\PU PkUQhzv u UQ. 2 P. 9:7.

voUSz uUPuPĮ, voUS g] PkUP sk. B PoUP PkUP \vUSx PoUP Pkzu, Pzu Gi B^vUP i? E[P voUSz uUPuP PzuUSU Pk[P. AuPPU Ph [Q PoUP PkUPU Thx. E[P voUSz uUPuPU Pkzu Pzu B^v.

voUS g] PkUP. u zv J H u PoUP ku C_ Psh. Au u uhzvu Ph]U P\ PoUPPU Pkzx mh. voUS g]U Pkzu. C_ A Pkzuu \m]Pa \ (S 12:41&44). AU Pmh B^vz v. Pn Ah _\.

uhzvu Ph]U P\ Pkzx mh Akzu |a \miS G \x?

Pzu G uPͨ zxU P G _\zuk A Pkzu. | _\zuk PkUP sk. | PzuUSU PkuU Pzu h[PP GUSz u G _\zuk PkUP sk. Gvk PkUP sk.

uhx }[P PkUPU PkUP, Pzu E[Pz uhx B^vzxU Psh. E[P ֮! Ph a\ ֮! E[P UP \Ȩ B^u EshS!

Cu zuk Pk[P!

B^vUS Bsh, EUS uzv!

| Ph, B^u UP } ¸Q i EUS uzv!

Pk[P, Ax E[PUS PkUPk... G Eh z u | _]UQ!

Eh zu _]zx, G uPUS |k¾ EUSU PkU Q!

| Pku } h[PPz vz uú Gߣu | _]UQ! Aئu[P GvUQ!

ux, G EUSU PkU Q! G |zu, uxPͲ, EǨ Th EUSz PkUQ!

_\zuk B^u Ah GvUQ!

C_ |zv

B!

B!

nra;jp : rNfh. Nkhfd; rp yhru];

Monthly Messagee | Tamil | Testimonies | Meeting Schedule | Video Message | News Articles

Bible Reading & Search | Magazine | Need Magazine | Quiz | Chat Room | Guest Book | Site Map | Tell a Friend

Prayer Request | Books | Songs | Cassettes & CDs | VCDs & DVDs | Branches | Route Map | Sponsors | Christian Links

Copyright 2007 Jesus Redeems. Site Designed and Maintain by webmaster.